Радио спортын цол, зэрэг олгох журам.

РАДИО СПОРТЫН ЦОЛ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ БОЛЗОЛ. /Шинэчлэгдсэн огноо 2017-11-18/

Нэг. Өндөр хурдны телеграф

Олон улсын хэмжээний мастер цолыг СМ цолны болзолыг биелүүлсэн, ангилалдаа Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эхний 10, олон улсын тэмцээнд эхний 3 байрын аль нэгийг эзэлсэн тамирчдад олгоно.

Спортын мастер, спортын дэд мастер цолыг ДАШТ, ОУ-ын тэмцээнүүд, Улсын болон Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдэд оролцон доорх болзлуудыг хангасан тамирчдад олгоно.

Спортын зэргийг Улсын болон Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнүүд, “Залуу Морзчин”, бусад нэрэмжит тэмцээнд оролцон доорх болзлуудыг хангасан тамирчдад олгоно.

  • 1.1 Хүлээн авалт, нэвтрүүлгийн хэмжигдэхүүн /нэг минутанд хүлээх, нэвтрүүлэх хурд/

 

Эрэгтэй

Эмэгтэй

Компьютерийн дасгал

Хүлээлт

Нэвтрүүлэг

Хүлээлт

Нэвтрүүлэг

RUFZ

MORSE RUNNER

үсэг

тоо

үсэг

тоо

үсэг

тоо

үсэг

Тоо

СМ

150

150

130

100

140

140

120

90

100 оноо

100 оноо

СДМ

140

140

120

90

130

130

115

85

95 оноо

95 оноо

I зэрэг

120

120

110

85

110

110

100

80

 

 

II зэрэг

90

90

80

75

80

80

80

70

 

 

III зэрэг

70

70

65

60

60

60

65

60

 

 

Тайлбар: а. Хүлээн авах, нэвтрүүлэх дасгалыг зөвхөн нэг минутын хугацаанд гүйцэтгэнэ.

б. Хүлээн авах, нэвтрүүлэх дасгалыг гүйцэтгэх үеийн алдаа нь 3-аас илүүгүй байна.

Хоёр. Радио сонирхогчийн чиглэл олох.

Олон улсын хэмжээний мастер цолыг СМ цолны болзолыг биелүүлсэн, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд ангилалдаа эхний 4, тивийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эхний 3 байрын аль нэгийг эзэлсэн тамирчдад олгоно.

Спортын мастер, спортын дэд мастер цолыг улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эхний 3 байрт, Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээнд 1 дүгээр байрт шалгарч доорх болзлыг биелүүлсэн тамирчдад олгоно.

2.1 Радио сонирхогчийн чиглэл олох төрлийн 3.5 МГц-ийн давтамж дээр нууцлагдсан нэвтрүүлэгчдийг илрүүлэн олж барианд орох хугацаа /минутаар/

Насны ангилал

Нас

Илрүүлэх нэвтрүүлэгч

СМ

СДМ

I зэрэг

II зэрэг

III зэрэг

M - 19

19 хүртэл

4

50

60

70

85

100

W – 19

19 хүртэл

4

55

65

75

90

110

M – 21

19 - 39

5

50

55

65

75

90

W – 21

19 - 35

4

55

60

70

85

100

M – 40

40 - 49

4

55

65

75

85

100

W – 35

35 - 49

4

60

70

80

90

110

M – 50

50 - 59

4

60

70

80

95

110

W – 50

50 дээш

3

65

75

85

95

110

M - 60

60 дээш

3

65

75

85

95

110

2.2 Радио сонирхогчийн чиглэл олох төрлийн 144 МГц-ийн давтамж дээр нууцлагдсан нэвтрүүлэгчдийг илрүүлэн олж барианд орох хугацаа /минутаар/

Насны ангилал

Нас

Илрүүлэх нэвтрүүлэгч

СМ

СДМ

I зэрэг

II зэрэг

III зэрэг

M - 19

19 хүртэл

4

60

70

80

95

110

W – 19

19 хүртэл

4

65

75

85

100

115

M – 21

19 - 39

5

60

65

70

85

100

W – 21

19 - 35

4

65

70

80

95

110

M – 40

40 - 49

4

65

75

85

95

110

W – 35

35 - 49

4

70

80

95

105

115

M – 50

50 - 59

4

80

90

95

105

115

W – 50

50 дээш

3

85

95

95

110

120

M - 60

60 дээш

3

85

95

95

110

120

РСЧО тэмцээний замын нийт урт нь агаарын шугамаар 6 – 8 км байна.

Тайлбар: M ангилал нь эрэгтэй.

W ангилал нь эмэгтэй.

Гурав. Сонирхогчдийн радио холбоо

Сонирхогчдийн радио холбооны спортын цол, зэргийг тэмцээний ба тэмцээний бус гэсэн хоёр хэлбэрээр олгоно.

3.1 Тэмцээний холбоогоор цол, зэрэг олгох

3.1.1 Тэмцээний ангиллууд:

- Нэг оператор олон долгионд SOMB

- Олон оператор олон долгионд MOMB

- Олон оператор олон нэвтрүүлэгч MOMT

- Ажиглагч SWL

3.1.2 Тэмцээний холбоогоор Радио спортын Олон улсын хэмжээний мастер цолыг СМ цолны болзолыг биелүүлсэн, Дэлхийн аварга шалгаруулах богино долгионы WW DX (Телефон, телеграф, телетайпын төрөл), WPX DX (Телефон, телеграф, телетайпын төрөл), IARU HF World Championship (Телефон, телеграф, холимог төрөл) тэмцээнүүдэд эхний 10, Азийн аварга шалгаруулах AADX (Телефон, телеграфын төрөл) тэмцээнд төрөл, ангилалдаа эхний 3 байр, бусад Олон улсын тэмцээнд гурван удаа төрөл, ангилалдаа эхний 3 байрын аль нэгийг эзэлсэн тамирчдад олгоно.

3.1.3 Спортын мастер, спортын дэд мастер болон спортын зэргүүдийг SOSB, SOMB ангилалын тамирчдаас тэмцээний 36 цагт барих хоёр талын холбооны тоогоор доорх болзолыг биелүүлсэн тамирчдад олгоно.

Холбооны горим

Хоёр талын холбооны тоо

СМ

СДМ

1-р зэрэг

2-р зэрэг

3-р зэрэг

Телеграф (CW)

1800

1600

1400

1100

800

Телефон (SSB)

2000

1800

1600

1300

900

Дижитал (RTTY, PSK31)

1000

800

600

400

300

3.1.4 Спортын мастер, спортын дэд мастер болон спортын зэргүүдийг MOMB, MOMT ангилалын тамирчдаас тэмцээний 12 цагт барих холбооны тоогоор доорх болзолыг биелүүлсэн тамирчдад олгоно.

Холбооны горим

Хоёр талын холбооны тоо

СМ

СДМ

1-р зэрэг

2-р зэрэг

3-р зэрэг

Телеграф (CW)

700

600

500

350

200

Телефон (SSB)

800

700

600

400

250

Дижитал (RTTY, PSK31)

600

500

400

300

200

3.2 Тэмцээний бус холбоогоор Спортын мастер цолыг DXCC, WAZ дипломын аль нэгээр шагнагдсан тамирчдад олгоно.

Спортын мастер, спортын дэд мастер болон спортын зэргүүдийг тэмцээний бус холбоо буюу карт солилцож батлагдсан улсаар цол, зэргийг 3.2.1-д заасан болзолыг биелүүлсэн тамирчдад олгоно.

3.2.1 Радио сонирхогч, ажиглагчдаас батлагдсан улсын тоогоор спортын цол, зэрэг олгох болзол.

Төрөл

Батлагдсан улсын тоо

СМ

СДМ

1-р зэрэг

2-р зэрэг

3-р зэрэг

Сонирхогчид

150

120

100

80

60

Ажиглагчид

120

100

80

60

50

Дөрөв. Радио хийц

Радио хийцийн спортын мастер цолыг радио сонирхогч, зохион бүтээгчийн улсын үзэсгэлэн уралдааны радио станцын зориулалттай бүтээлийн төрөлд эхний 3 байрын аль нэгт шалгарсан зохион бүтээгчдэд олгоно.

Радио хийцийн спортын дэд мастер цолыг радио сонирхогч, зохион бүтээгчийн улсын уралдааны аль нэг төрөлд эхний 3 байрын аль нэгт, залуучуудын улсын аварга шалгаруулах уралдаанд 1-р байрт шалгарсан зохион бүтээгчдэд олгоно.

Радио хийцийн спортын 1-р зэргийг радио сонирхогч, зохион бүтээгчийн улсын уралдааны аль нэг төрөлд 4, 5 байрт, залуучуудын улсын аварга шалгаруулах уралдаанд 3-р байрт шалгарсан зохион бүтээгчдэд олгоно.

Радио хийцийн спортын 2-р зэргийг радио сонирхогч, зохион бүтээгчийн улс, аймаг, хотын аварга шалгаруулах уралдааны эхний 3 байрын аль нэгт, хурдан угсралтын уралдаанд 1-р байр эзэлбэл олгоно.

Радио хийцийн спортын 3-р зэргийг радио сонирхогч, зохион бүтээгчийн улс, аймаг, хотын аварга шалгаруулах уралдааны эхний 3 - 5 байрт, хурдан угсралтын уралдаанд 2 - 3-р байр эзэлбэл олгоно.

Тав. Улсын дээд амжилтыг тооцох журам.

5.1 Сонирхогчийн радио холбооны төрөлд улсын дээд амжилтыг зөвхөн WWDX, WPX DX тэмцээнүүдийн албан ёсны дүнг үндэслэн телефон, телеграф, дижитал холбооны горим тус бүрт доорх ангилалаар олгоно.

А. Нэг оператор нэг долгион - 1.8, 3.5/3.8, 7, 14, 21, 28 МГц-ийн аль нэг үелзэлд

Б. Нэг оператор олон долгион - 1.8 – 28 МГц

В. Олон оператор олон долгион нэг нэвтрүүлэгч

Г. Олон оператор олон нэвтрүүлэгч

Д. Телефон, телеграф, дижитал холбооны тус бүрийн нэг цагт барьсан холбооны тоогоор.

5.2 Өндөр хурдны телеграфын төрөлд улсын дээд амжилтуудыг эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр доорх ангиллуудаар тооцно. Өндөр хурдны телеграфын дээд амжилтыг улс, хотын болон нэрэмжит тэмцээнүүдийн үед тооцно.

А. Тоон радио мэдээ хүлээн авах

Б. Үсгэн радио мэдээ хүлээн авах

В. Тоон радио мэдээ нэвтрүүлэх

Г. Үсгэн радио мэдээ нэвтрүүлэх

Д. Нийлбэр оноо

Е. Холбоо барьсан дээд оноо /Morse Runner/

Ж. Дуудлага хүлээсэн дээд оноо /RUFZ/

5.3 Радио олон төрөлтийн тэмцээнд тоонд ажиллах дасгалд багийн дээд амжилтыг хугацаагаар тооцно.

Зургаа. Шүүгчийн цол олгох

6.1 Радио спортын тэмцээнүүдэд шүүгчээр ажилласан шүүгчдэд доорх үнэлгээг өгнө. Улс, хотын аварга, нэрэмжит тэмцээнийг шүүвэл 5 хүртэл оноо, бусад тэмцээнийг шүүвэл 3 хүртэл оноо. Дээрх болзол биелүүлсэн улсын шүүгчийг Монгол улсын спортын цол олгох зөвлөлөөс олгоно.

Шүүгчийн цол

Улсын шүүгч

Оноо

25